ReadyPlanet.com
dot dot
การผลิตกล้าปาล์มน้ำมัน

                           นายหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ้'50

                                                    "พันธุ์แท้ทุกที ดกดีทุกต้น"

ขั้นตอนการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมัน

    นายหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ้'50  ได้กำหนดขั้นตอนในการผลิตกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันไว้ 9 ขั้นตอนหลัก ตามคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันของนายหัวการเกษตรแม่โจ้,50  เพื่อให้กล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เราผลิตมีคุณภาพสูงที่สุดตามหลักวิชาการ  ตรงต่อเวลาและมีปริมาณตามที่เกษตรกรต้องการ ได้ดำเนินงานดังนี้

                                     

                          1 การนำเข้าเมล็ดงอกปาล์มน้ำมัน  พันธุ์ปาล์มน้ำมันที่เราผลิตเราได้สั่งตรงจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ การสั่งเมล็ดงอกจากต่างประเทศดังนี้ 

          -จากบริษัท Sime Darby Seeds ประเทศมาเลเซีย  ซึ่งเป็นบริษัทที่ปลูกปาล์มน้ำมันในมาเลเซียมากกว่า1,500,000 ไร่ ได้พัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน มากว่า80ปี จนได้สายพันธุ์คาลิค600 จากการจับคู่ผสมสุดยอด(Elite parental lines) แม่พันธุ์เดลิดูร่า( DURA) กับพ่อพันธุ์ไพสิเฟอร่าแอบรอส( AVROSE) ให้เปอร์เซนต์น้ำมันมาก ให้ผลผลิตเร็วและได้ผลผลิตสูงสุด

                                    

 

 - จากบริษัท ASD ซึ่งเป็นบริษัทของอเมริกาที่ผลิตและวิจัยพันธุ์ปาล์มน้ำมันในประเทศคอสตาริก้ามานานจนได้สายพันธุ์ที่เหมาะกับหลายสภาพพื้นที่ ทำให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก 

                                       

 - จากสถาบันDAMI ในประเทศปาปัวนิวกินี ซึ่งผลิตและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ เดลิ แอบรอส ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในวงการปาล์มน้ำมัน

 - จากสถาบัน CIRAD ของประเทศฝรั่งเศษ เป็นสถาบันที่วิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ เดลิ ล่าเม่ ที่ทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้ดีที่สุด และ เดลิ ยังกัมบิ เป็นสายพันธุ์ใหมอีกสายพันธุ์หนึ่ง

                                        

 - จากศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้นำต้นพ่อแม่พันธุ์จากบริษัท ASD ประเทศคอสตาริก้า มาทำการวิจัยคัดเลือกสายพันธุ์ภายในศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี บนพื้นที่ กว่า3,000 ไร่ จนได้พันธู์เทียบเท่ากับพันธุ์มาตรฐาน เช่น สุราษฏร์1,2, 7 เป็นต้น

     การควบคุมคุณภาพการผลิตในขั้นตอนนี้  เราได้นำเมล็ดงอกเป็นสายพันธุ์ที่ได้มาตรฐานและผู้ปลูกทั่วโลกยอมรับและนิยมในสายพันธุ์ดังกล่าว ในส่วนการผลิตและการจัดส่งมอบพันธุ์ของบริษัทหรือสถาบันดั่งกล่าวได้ผ่านมาตรฐานการผลิตพันธุ์ด้วยระบบ ISO และถูกต้องตามกฎหมายไม่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ลักลอบการนำเข้า เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่าเป็นสายพันธุ์แท้ ไม่มีการปลอมปนหรือเปลี่ยนพันธุ์ในระหว่างการขนส่งอย่างแน่นอน

         2 การเพาะอนุบาลกล้าเล็กปาล์มน้ำมัน   การเพาะกล้าเล็กของแปลงเพาะนายหัวพันธุ์ปาล์มมแม่โจ้,50 ได้ทำการเพาะสองวิธีดังนี้

                                        

                                     

                                      

                                     

         วิธีที่1 การเพาะแบบไฮโดรโพนิกส์ประยุกต์ ซึ่งเป็นการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันที่ทันสมัยโดยเพาะเมล็ดงอกในในถาดเพาะเมล็ด ซึ่งใช้วัสดุเพาะ(มีเดียหรือดินเพาะเมล็ด)บรรจุลงในกระบะหรือถาดเพาะเมล็ด แล้วนำเมล็ดงอกของปาล์มน้ำมันปลุกในหลุมถาดเพาะแล้วเอามีเดียกลบหน้าและทับด้วยขุยมะพร้าวอีกครั้ง ให้หนาประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วนำถาดเพาะไปวางในโรงเรือนแบบกรีนเฮาส์ที่ปิดมิดชิดและมีการให้น้ำแบบท่วมรากกล้าปาล์มน้ำมันวันละครั้ง ซึ่งสามารถให้ธาตุอาหารพร้อมกับการให้น้ำได้ด้วย ทำให้ต้นกล้าปาล์มน้ำมันมีการเจริญเติบโตสม่ำเสมอ แข็งแรง ปราศจากการทำลายของโรคและแมลง 

 

                                       

                                       

          วิธีที่ 2 การเพาะในกระบะเพาะ โดยใช้ถุงเพาะชำขนาดเล็กขนาด 3*5 นิ้ว มีความปราณีตเป็นพิเศษ ใช้วัสดุเพาะประกอบด้วยดิน ขุยมะพร้าว และ ปุ๋ยคอก ในอัตรา 3:1:1 คลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างสม่ำเสมอ บรรจุหลวมๆจนเต็มถุง วางเป็นแถวตอนเรียง 10 ความยาวตามพื้นที่เรือนเพาะชำโดยวางขวางตะวัน เพื่อง่ายต่อการปฏิบัติงาน รดน้ำด้วยระบบมินิสปริงเกอร์จนชุ่ม แล้วนำเมล็ดงอกมาเพาะตามหลักวิชาการ ไม่เช่นนั้น จะคัดแยกต้นกล้าที่ผิดปกติได้ยากลำบากทำให้ต้นผิดปกติหลงเหลืออยูมาก การป้องกันกำจัดโรคแมลง การให้ปุ๋ยและฮอร์โมนพืช ตามแผนการที่วางไว้ จนอายุกล้าได้ 4 เดือน ค่อยๆให้กล้าได้รับแสงและลดการให้น้ำลงจนมั่นใจว่ากล้าสามารถทนต่อสภาพกลางแจ้งได้จึงย้ายลงถุงใหญ่เพื่ออนุบาลกล้าใหญ่ต่อไป

                                              

       การควบคุมคุณภาพการผลิตในขั้นตอนนี้  เราได้คัดต้นพันธุ์ที่บ่งบอกลักษณะที่ผิดปกติอย่างเข้มงวด มีการคัดกล้าที่ผิดปกติ 2 ครั้ง คือเมืออายุกล้าได้ 2 เดือน และอายุกล้าได้ 3 เดือน หากไม่ได้คัดต้นผิดปกติในระยะนี้ทำให้การคัดกล้าปาล์มในช่วงอนุบาลหลักหรืออนุบาลต้นใหญ่เป็นไปได้ยาก ในการควบคุมคุรภาพอื่นๆ โดยการปักป้ายชี้บ่งสายพันธุ์ ปริมาณที่ผลิต วันที่เริ่มเพาะ และการจดบันทึกประวัติการให้ปุ๋ยและสารเคมีอื่นๆ ขั้นตอนนี้หากไม่พิถีพิถันจะเกิดความเสียหายแก่เกษตรกรอย่างมาก เกษตรกรจึงมั่นใจว่าจะไม่มีการสลับสายพันธุ์หรือเกิดการปลอมปนของสายพันธุ์

                                         

                                         

          3 การเพาะอนุบาลกล้าใหญ่ปาล์มน้ำมัน หลังการอนุบาลในข้ั้นตอนนี้ใช้ถุงเพาะชำที่ทนแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขนาดที่เพาะ 6*14 นิ้ว การวางแถวสลับฟันปลาขวางตะวัน ระยะห่างระหว่างต้น  70*70*70 เซนติเมตร การย้ายกล้าลงปลูกถุงใหญ่ไม่ให้เกิดการบอบช้ำจากการปฏิบัติ การให้น้ำใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ การดูแลรักษาตามแผนงานที่วางไว้อย่างเคร่งครัด

                                       

     การควบคุมคุณภาพการผลิตในขั้นตอนนี้   นอกจากกล้าพันธุ์จะสมบูรณ์แข็งแรง จากการใช้ถุงขนาดใหญ่แล้วการวางแถวและระยะห่างระหว่างต้นแล้ว การคัดต้นที่ผิดปกติกระทำได้ง่ายและคัดได้หมดสิ้น การจัดวางแบ่งเป็นแปลงๆของแต่ละสายพันธุ์อย่างชัดเจน เกษตรกรจึ่งมั่นใจได้ว่าไม่มีการสลับสายพันธุ์ และเกษตรได้ต้นพันธุ์ดีที่สุดสมบูรณ์แข็งแรงตามความต้องการ

                                           

                                                                                      

            4 การคัดกล้าผิดปกติ ขั้นตอนนี้เป็นหัวใจของการเพาะพันธุ์ปาล์มน้ำมัน หากแปลงเพาะไม่มีมาตรฐานและไม่มีนักวิชาการที่มีความชำนาญเฉพาะทาง หวังเพียงคนสวนที่ไม่ตระหนักในการคัดทิ้งต้นผิดปกติแล้ว เกษตรกรคือผู้รับกรรมเพียงผู้เดียว นั้นคือผลผลิตลดลงอย่างเด่นชัด ขอยกตัวอย่าง หากในพื้นที่ 1 ไร่ ปลูก 23 ต้น ถ้าหากว่ามีต้นที่ไม่ออกผลผลิต 5 ต้น เท่ากับผลผลิตลดลงร้อยละ 20 นั้นคือ  ผลผลิตลดลง 870 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือ ประมาณ 26,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่ออายุเก็บเกี่ยว 30 ปี หรือ เสียรายได้เป็นเงิน 104,000 บาทต่อไร่ (ผลผลิตเฉลี่ยที่ 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ และราคา กิโลกรัมละ 4 บาท)      ซึ่งเราเน้นหนักที่สุดในกระบวนการผลิตในขั้นตอนนี้ดังนี้

                                                 

        4.1 การคัดต้นผิดปกติครั้งที่1และ2 กล้าเล็กมีอายุ 2 เดือน และ 3 เดือน คัดต้นกล้าที่ผิดปกติจากลักษณะพันธุกรรมและจากสภาพสิ่งแวดล้อม ต้นผิดปกติในขั้นตอนนี้เช่น ใบม้วนงอ ต้นสูงชะลูด ต้นแคระแกรน ต้นที่มีใบเรียว เป็นต้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวเราได้ทำลายในทันทีหลังจากคัด

                                                                                           

        4.2 การคัดต้นผิดปกติครั้งที่ 3 เมื่ออายุได้ 4เดือน เป็นการคัดก่อนนำไปปลูกในขั้นตอนอนุบาลต้นใหญ่ ซึ่งอาจจะมีหลงเหลือจากการคัดครั้งที่2

        4.3 การคัดต้นผิดปกติครั้งที่ 4 คัดหลังจากย้ายกล้าลงถุงใหญ่ 3 เดือน (อายุกล้าได้ 7 เดือน) ต้นผิดปกติในขั้นตอนนี้จะไม่ปรากฎให้เห็นในการคัด 3 ครั้งแรก แต่จะปรากฎให้เห็นในการอนุบาลในถุงใหญ่ เช่น ต้นสูงชะลูด ต้นเตี้ย ใบชิดติดกัน ทางใบไม่คลี่ ทางใบที่แตกใหม่สั้น ใบด่าง ทางใบแข็งกระด้าง ต้นที่เจริญเติบโตเร็วผิดปกติ ต้นที่อ่อนแอจากโรคและแมลง เหล่านี้เป็นต้น 

                                             

        4.4 การคัดต้นผิดปกติครั้งที่ 5 เป้นการคัดต้นกล้าก่อนการจำหน่ายซึ่งอาจจะหลงเหลือจากการคัดในครั้งก่อนๆ หรืออาจจะเกิดการแสดงลักษณะการผิดปกติในภายหลังหรืออาจจะเกิดจากการทำลายของโรคและแมลงเป็นต้น

 

                                                

      ตามหลักวิชาการแนะนำให้คัดประมาณ 2 ครั้ง และใน 100 เมล็ดงอก จะได้กล้าที่ปกติประมาณ80-90 กล้า  แต่นายหัวการเกษตรกำหนดมาตรฐานแปลงเองว่า ต้องคัด 5 ครั้ง และ ใน 100 เมล็ดงอก จะต้องได้กล้าที่จำหน่ายไม่เกินร้อยละ 80  เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่าผลผลิตต่อไร่ของท่านได้สูงตามมาตรฐานพันธุ์อย่างแน่นอน

                                                                                  

         5 การเตรียมการส่งมอบกล้าปาล์มน้ำมัน  ก่อนการส่งมอบกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน อย่างน้อย 7 วัน เราได้ถอนกล้าไว้ ให้รากขาดแลลดการให้น้ำลง เพื่อกระตุ้นให้กล้าปาล์มน้ำมันได้ปรับตัวเข้าสู่สภาพไร่นาที่ไม่เหมือนในแปลงเพาะ เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่ากล้าพันธุ์ที่นำไปปลูกมีความแข็งแรงสูง สามารถทนต่อสภาพที่ไม่เหมาะสมได้ดี ไม่ชงักการเจริญเติบโต

                                         

        การส่งมอบกล้าปาล์มน้ำมันให้เกษตรกร ก่อนการส่งมอบกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ประมาณ 1 วัน เราได้จัดเรียงไว้เป็นกอง กองละ 100 กล้า เขียนชื่อสายพันธุ์กำกับทุกกอง  และตรวจนับอีกครั้งก่อนการยกขึ้นรถบรรทุก  โดยเกษตรกรร่วมกับทีมงานแปลงเพาะ เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่าได้ปริมาณที่ถูกต้องครบถ้วน

       การติดตามผลการส่งมอบ ในกรณีที่เกษตรกรให้แปลงเพาะส่งมอบให้ถึงบ้านของเกษตรกร เมื่อนำกล้าปาล์มน้ำมันลงจากรถเรียบร้อยแล้วพนักงานขับรถร่วมกับเกษตรกรต้องโทรศัพท์แจ้งผลการส่งมอบในทันที หากพบว่าเกิดการชำรุดหรือไม่ได้มาตรฐานเกษตรกรสามารถส่งคืนและทางเราจะรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่า "ไม่พอใจนายหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ้,50ยินดีคืนเงิน"

                                        

                                                                               

         การติดตามประเมินผลการผลิต หลังจากเกษตรกรนำไปปลูกเราจะติดตามประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพของกล้าปาล์มน้ำมัน และข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้ใช้บริการ 

          9 การบริการเกษตรกร ในขั้นตอนสุดท้ายนี้เกษตรส่วนมากจะไม่ได้รับบริการจากผู้ประกอบการแปลงเพาะทำให้ขาดโอกาสในการพัฒนาด้านวิชาการทำให้การปฏิบัติของพี่น้องเกษตรกรเกิดการผิดพลาดท้ายที่สุดการปลูกปาล์มน้ำมันไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เรามีข้อกำหนดในการบริการแก่เกษตรกรทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานความต้องการของพี่น้องเกษตรกร ดังนี้

      ก) การปรึกษาปัญหาด้านวิชาการ เราพร้อมให้คำปรึกษาไม่เฉพาะเรื่องปาล์มน้ำมันเท่านั้นแต่สามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาชีพการเกษตรได้ทุกอาชีพ ปรึกษาทางโทรศัพท์ ทางเวบบอร์ด หรือทางตัวเป็นๆก็ยินดียิ่ง

      ข) การบริการกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการปลูกซ่อม  หลังจากปลูกได้ประมาณ 1 ปี ปัญหาของเกษตรกรคือไม่สามารถหากล้าปาล์มน้ำมันที่มีอายุคราวเดียวกันไม่ได้ หรือได้พันธุ์อื่นมาปลูกซ่อม ปัญหาที่ตามมาคือการจัดการยาก อาทิ การเก็บเกี่ยว ต้นสูงไม่เท่ากันต้องใช้เคียวหลายขนาด การสุกแก่ไม่ตรงเวลากับพันธุ์เดิมเป็นต้น เกษตรกรมั่นใจได้ว่าท่านสามารถเอาพันธุ์เดิมไปปลูกได้อย่างแน่นอนเพราะเราได้ทำกล้าพันธุ์เพื่อการซ่อมไว้บริการอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกล้าปาล์มน้ำมันที่เราผลิตทั้งหมด

     ค) การฝึกอบรมเกษตรกร เราพร้อมให้บริการด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรทุกเรื่องไม่เฉพาะเรื่องปาล์มน้ำมันเท่านั้น เพียงแต่ท่านติดต่อเราทางทีมงานพร้อมออกบริการถึงบ้านพี่น้องเกษตรกร

      พี่น้องเกษตรกรผู้ใช้บริการพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากนายหัวการเกษตร ให้ท่านวางใจได้ว่าขั้นตอนการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันของเรานั้น เข้มงวดกว่าข้อกำหนดตามหลักวิชาการ เราจึงให้ความมั่นใจตามสโลแกนของเราที่ว่า "นายหัวพันธุ์ปาล์ม พันธุ์แท้ทุกที ดกดีทุกต้น"

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
AGGIE LEADER MAEJO50 บ้านท่าแร่ เลขที่ 72 หมู่ที่ 4 ตำบท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160 มือถือ 0810795050 อีเมล bawkaow@hotmail.com เว็บไซด์ wwww.punpalm.com