ReadyPlanet.com
dot dot
บริการอื่นๆ

 นายหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ้'50

"พันธุ์แท้ทุกที ดกดีทุกต้น"

 

การบริการ

ให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การวางแปลนแปลงปลูก

การยกร่องปลูก

การปลูก

การดูแลรักษา

การเก็บเกี่ยว

หมายเหตุ

หากการบริการนี้ท่านอาจจะไม่ได้รับความสะดวกต้องขออภัยด้วยครับ

นายหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ้50Copyright © 2010 All Rights Reserved.
AGGIE LEADER MAEJO50 บ้านท่าแร่ เลขที่ 72 หมู่ที่ 4 ตำบท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160 มือถือ 0810795050 อีเมล bawkaow@hotmail.com เว็บไซด์ wwww.punpalm.com