ReadyPlanet.com
dot dot
คำมั่นสัญญา

นายหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ้'50

"พันธุ์แท้ทุกที ดกดีทุกต้น"

                                  

            "ด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เรามุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของเกษตรกรเป็นสำคัญ" คือคำมั่นสัญญาของนายหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ้'50 ที่ให้ไว้กับพี่น้องเกษตรกร เมื่อคราวที่เริ่มตั้งแปลงเพาะพันธุ์ปาล์มน้ำมันและแปลงเพาะยางพาราซึ่งเราได้รักษาคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้นี้ไม่เคยแปรเปลี่ยน

       "พันธุ์แท้ทุกที พันธุ์ดีทุกต้น" เป็นคำขวัญหรือสโลแกน มีความหมายว่าทุกครั้งที่ท่านไปซื้อต้องได้พันธุ์แท้ตามที่ท่านต้องการ และ ทุกต้นที่ท่านซื้อไปต้องเป็นต้นที่สมบูรณ์ให้ผลผลิตสูง ซึ่งเราตระหนักอยู่ตลอดเวลาในการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมันและพันธุ์ยางพาราเพื่อเป็นเข็มมุ่งในการทำงานให้มีคุณภาพเป็นเลิศ ตรงต่อเวลา และตามความต้องของท่าน ด้วยความถูกและตรง

      ในการทำเวบไซต์นี้เป็นการยืนยันกับท่านถึงเจตนารมย์ที่กล่าวมาข้างต้น ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรสำหรับพี่น้องเกษตรกร ในส่วนของนักเรียนนักศึกษา พ่อค้า ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลผู้สนใจด้านการเกษตร ได้แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้นำไปฝึกปฏิบัติเพิ่มทักษะอันก่อให้เกิดทัศนคติอันดีงามต่ออาชีพการเกษตร และอีกเหตุผลประการหนึ่งเพื่อเพิ่มช่องทางด่วนของนายหัวพันธุ์ปาล์มแม่โจ้'50ในการรับใช้บริการด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างกระชับฉับไว ทันต่อยุคต่อสมัยโลกาภิวัฒน์

          เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า http://www.punpalm.com จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่กล่าวมาข้างต้นและขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่มอบและวางใจเสมอมา ท้ายสุด...ขอพรพระคุณศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบัลดาลให้ท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญในทุกๆด้านด้วยความสวัสดีมีชัย   

                         

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
AGGIE LEADER MAEJO50 บ้านท่าแร่ เลขที่ 72 หมู่ที่ 4 ตำบท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160 มือถือ 0810795050 อีเมล bawkaow@hotmail.com เว็บไซด์ wwww.punpalm.com